ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483)

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_GD.pdf)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративні послуги

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

pdf icon Переглянути текст документу (ZU_AP.pdf)

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1. адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2. суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3. суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Додаток до рішення міської ради
від 20.12.2016 р. №7/13/41

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (polojennia_СNAP.pdf)

 

  1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) є постійно діючим робочим органом Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
  2. Центр утворюється за рішенням міської ради.
  3. Центр підпорядковується  міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координує діяльність  центру заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
  4. Здійснення організаційного забезпечення діяльності центру, керівництво і відповідальність за організацію його діяльності покладається на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Тернопільської міської ради.
  5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
  6. Основними завданнями центру є:

1) створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

2) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

5) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 24.06.2020р. №453

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі

pdf icon Переглянути текст документу (reglament2020.pdf)

 

Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі (далі - центр), його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.