3 page 0001 2 page 0001

 4 page 0001 5 page 0001 

7 page 0001 8 page 0001

  page 0001 Pan1 page 0001 

Pan2 page 0001 Dem 1 

Dem 2 Dem 3

Dem 4 Dem 5

Dem 6 Dem 7

Dem cyfrogram Dud1 

 Dud2 Dud3

Dud4 Dud5

Dud6 Dud7

Dud8 Bog1

Bog2 Bog3

Bog4 Bog5

Bog6 Bog7

 

    Bog8BAR3

BAR5  BAR7

BAR8  BAR 1

BAR 2 BAR 4

BAR 6 Bila2

Bila3 Bila4

Bila5 Bila6

Bila cyfraBut1

But2 But4

But3 But5

But6 But7

But8  Her1

Her2 Her3

Her4 Her5

Her6 Her7

Her8Hoh1

Hoh2 Hoh4

Hoh5 Hoh6

Hoh7 Hoh cyfra

Hon1 Hon2

Hon3 Hon4

Hon7 Hon cyfra

Hr1 Hr2

 Verhola 1 Verhola 2

Verhola 3

Verhola 4 Verhola 5

Verhola 6 Verhola 7

Verhola 8 Verhola 9

Yanush 1 Yanush 2

Yanush 3 Yanush 4

Yanush 5 Yanush 6

Yanush 7 Yanush 8