Зал Зал 2 - Сектор дозвільних процедур
Категорія послуг Інші послуги
Суб'єкт надання послуги Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
Шифр послуги АДПС-16-2
Графік запису на прийом в електронну чергу Понеділок, Середа, Четвер — з 9:00 до 16:00
Вівторок — з 11:00 до 16:30
П'ятниця — з 8:00 до 15:00

Строк надання

 

30 робочих днів

Результат надання

Наказ про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів, крім випадків, коли однією з вимог країни призначення є інспектування потужності її компетентним органом та присвоєння  затвердженій експортній потужності реєстраційного номера; або наказ про не затвердження потужності як експертної

Вичерпний перелік документів

Подання запиту про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

-найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

-   код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

-   реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

 - назва експертної потужності;

 -адреса експертної потужності;

-  адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

-   вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

-   назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

-   асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

перелік постачальників сировини, що

-   використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

-   назви країн (країни) призначення.

-   Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

Заявник відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним в запиті про затвердження експертної потужності.

Якщо однією з вимог країни призначення є інспектування потужності оператора ринку компетентним органом країни призначення, оператор ринку зобов’язаний надати такому органу доступ до потужності та інформації (документів), необхідних для перевірки відповідності потужності вимогам країни призначення.

  У разі направлення суб’єктом запиту до ЦНАП в он-лайн сервісі:

-запит, вказаний в пункті 9.1, заповнюється та направляється в електронному вигляді.

Файли (інформація про послугу, інформаційна карточка, зразки заяв)